12. – 18. marca – Týždeň mozgu (Brain Awareness Week)

„Odhaľme spoločne tajomstvá ukryté
v zložitých bunkových cestičkách
nášho mozgu.“

„Pochopenie základných princípov fungovania ľudského mozgu patrík
k najdôležitejším technologickým výzvam ľudstva v 21. storočí.“

Upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti a zraniteľnosť chce na Slovensku už piaty krát Týždeň mozgu. Práve mozgu je preto venovaný prebiehajúci 11. týždeň od 12. do 18. marca 2012.

„Týždeň uvedomenia si mozgu“ („Brain Awareness Week“ – BAW) sa uskutočnil po prvý raz v roku 1996 v USA vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie „Society for Neuroscience“ („Spoločnosť pre neurovedy“) a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“ („Dana Aliancia pre iniciatívy týkajúce sa mozgu“), ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu. Odvtedy sa akcia rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. Slovensko nie je výnimkou.

Vzhľadom k tomu, že rok 2012 bol Eurrópskou komisiou vyhlásený ako „Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity“ edukačné aktivity sú v tomto roku zamerané na cieľovú skupinu seniorov. Podieľa sa na nich mnoho partnerských organizácií. Na Slovensku sa do akcie každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom. Týždeň mozgu na Slovensku organizuje Nadácia MEMORY, Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY v úzkej spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prevzal v tomto roku záštitu nad aktivitami Týždňa uvedomenia si mozgu. Cieľom tejto medzinárodnej akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky budú pokračovať v príslušných poradensko-osvetových aktivitách orientovaných na informovanie verejnosti o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu, trénovaní pamäti a podobne, aj po ukončení Týždňa uvedomovania si mozgu, v rámci existujúceho programu hlavného hygienika Slovenskej republiky „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“. Prioritou je pripomenúť a hovoriť najmä o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu.

Mozog je riadiacim centrom organizmu, umožňuje a riadi pohyb človeka, vnímanie dotyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schopnosť udržania rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu.

Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom, preto má akcia za cieľ odporúčať a upozorniť na aktivity, ktoré udržia mozog v takej kondícii, aby bol v pohotovosti.
Každodenné činnosti ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning prostredníctvom aktivít, ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov, čítanie kníh a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.

Určite Vám je známe, že nervové bunky potrebujú byť v činnosti, inak stratia svoju výkonnosť. Primeraná mentálna námaha spôsobuje „rozkvitnutie“ mozgových buniek. Ak sa jej budeme vyhýbať a len pasívne prežívať každodenný život, bunky zoslabnú a nakoniec zahynú.

Zdroj: ÚVZ SR, Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Oddelenie výchovy ku zdraviu