10. október – Svetový deň duševného zdravia (World Mental Health Day)

Podľa odborníkov cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch (Zelená kniha), depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie. To je situácia, ktorá robí nešťastných aj ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi, a zároveň aj veľmi zaťažuje štátny rozpočet nákladmi na ich liečbu.

Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Kancelária WHO podporuje Dni duševného zdravia na Slovensku. Témou kampane 2011:

Nezabúdajme na svoje duševné zdravie.

U pacientov s chronickými srdcovocievnymi, onkologickými, respiračnými, metabolickými ochoreniami, alebo u tých, ktorí majú z rôznych dôvodov dlhodobo zníženú pohyblivosť, sa často súbežne vyvíjajú aj duševné poruchy. Manažment dlhodobo (chronicky) chorých je náročný nielen z hľadiska zabezpečenia adekvátnej liečby základného ochorenia, ale aj z hľadiska zabezpečenia nevyhnutných ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. Ich dostupnosť a fungovanie vytvára predpoklady celkovú pohodu pacienta a jeho rodiny aj v prípade závažných ochorení.

Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

Komplexná sieť starostlivosti na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život. Cez neúplnú sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci. Na Slovensku úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, mládež, je nedostatočný počet služieb: denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti, krízových centier s mobilnými tímami, chránených a podporovaných bývaní, chránených a podporovaných zamestnaní (chránených dielní), a úplne chýba celoslovenská nízkoprahová telefonická linka krízovej intervencie.

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK 2011

Informačná kampaň a Zbierka 2011 k Svetovému dňu duševného zdravia
(8. ročník)

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne na jeseň kampaň v médiách pod názvom „Dni duševného zdravia – dni nezábudiek“, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševného zdravia a duševných porúch a o dobrých možnostiach liečby duševných porúch u nás.

Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky:

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a zmysluplného a tvorivého trávenia voľného času ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných (v členských združeniach LDZ SR).

Témy rokov:

2010 – Starostlivosť o duševné zdravie je integrálnou súčasťou starostlivosti o chronicky chorých – Menthal health and chronic physikal illnesses: the need for continued and integrated care

2009 – Primárna zdravotná starostlivosť: základ pre podporu duševného zdravia a správnu liečbu – Mental health in primary care: Enhancing Treatment and Promoting Mental Health

Zdroj: WHO

Oddelenie výchovy ku zdraviu