10. október – Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia každoročne vyhlasuje Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia.

Tohtoročným heslom Svetového dňa duševného zdravia je „Dôstojnosť pre duševné zdravie“.

Podľa svetových štatistík trpí duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Z podrobnej analýzy WHO v rámci krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska vyplýva, že až 27 % ľudí vo veku 18 – 65 rokov zažilo aspoň jednu z radu duševných porúch (vrátane problémov vyplývajúcich z užívania návykových látok, psychózy, depresie, úzkosti a poruchy príjmu potravy).

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v psychiatrických ambulanciách v SR v roku 2013 vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57 % tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32 % vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (26 %). Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú do psychiatrických ambulancií, patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených.

Preto je potrebné upriamiť pozornosť na prepojenosť telesného a duševného zdravia, na rovnocennosť v starostlivosti o zdravie telesné, ale aj o zdravie duševné. Akceptovať skutočnosť, že pre udržanie dobrého zdravia je potrebná – vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.

Zdroj: ÚVZ SR