1. október – Medzinárodný deň starších (International Day of Older Persons)

„Keď sme šťastní,
máme pred sebou ešte veľa práce
– tešiť tých druhých“
Renard

SENIORI – hrozba alebo prínos pre spoločnosť

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október ako Medzinárodný deň seniorov v roku 1990 v nadväznosti na predchádzajúce iniciatívy, z ktorých najdôležitejšia bola Viedenský medzinárodný akčný plán pre problematiku starnutia.

WHO ako agentúra OSN pre zdravie sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia. Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a hľadať spôsoby ich začlenenia do pracovného procesu. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc sa budujú v spoločnosti zdravotnícke a sociálne zariadenia a organizujú dobrovoľnícke a charitatívne akcie.

Rýchly nárast staršej populácie má za následok zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej starostlivosti (long-term care, ďalej len LTC) vo všetkých krajinách Európy vrátane Slovenska. Seniori sú zraniteľnou skupinou obyvateľstva, pre ktorých sa dostupnosť niektorých služieb stáva problematická, až nemožná. Vedecko-výskumné inštitúcie zo 14 krajín Európy sa pokúsili zmapovať situáciu v oblasti LTC o seniorov v Európe, vyvinúť metodológiu pre jej analýzu a hodnotenie a ponúknuť súbor nástrojov na popis a ďalší rozvoj systémov LTC. Osobitná pozornosť je venovaná hodnoteniu a sledovaniu kvality starostlivosti, prevencie a rehabilitácie, podpory neformálne opatrujúcich osôb, ako aj adresnosti riadenia a financovania systémov LTC.

Zdroj: WHO

Oddelenie výchovy ku zdraviu


lienka pomociLIENKA POMOCI je kampaň, ktorá chce pomáhať seniorom, aby mohli žiť čo najdlhšie vo svojom prostredí – doma. Iniciátorom kampane je Nadácia SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku.