1. december – Svetový deň boja proti AIDS Kampaň:“ GETTING TO ZERO – DOSIAHNÚŤ NULU“

Stále viac ľudí žije s vírusom HIV, a to predovšetkým vďaka dobre fungujúcej liečbe. Na konci roku 2010 sa odhadovalo na celom svete 34 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV, čo je až o 17% viac ako v roku 2001. Počet ľudí zomierajúcich na AIDS klesol v roku 2010 na 1,8 milióna z vrcholu 2,2 milióna v polovici roka 2000 v dôsledku antiretrovírusovej terapie.

V minulom roku sa na celom svete vírusom HIV nakazilo asi 2,7 milióna ľudí.Postihnutou stále zostáva najmä subsaharská Afrika, kde je AIDS hlavnou príčinou úmrtí, je tu 67% všetkých zaznamenaných prípadov HIV, 75% prípadov úmrtí na AIDS. Celkový počet ľudí nakazených vírusom HIV vo svete naďalej klesá. HIV incidencia klesla v 33 krajínách, 22 z nich v subsaharskej Afrike, v regióne najviac postihnutým AIDS.

Od roku 1985 k 30.11.2011 diagnostikovali infekciu HIV u 384 občanov SR a u 61 sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z toho bolo 328 mužov a 56 žien. Najväčší počet HIV pozitívnych je v Bratislavskom kraji (178) a najmenší výskyt je v Prešovskom kraji (12). Na AIDS v SR od roku 1985 zomrelo 38 ľudí.

Témou Svetového dňa boja proti AIDS pre rok 2011 je kampaň „Getting to zero – Dosiahnúť nulu – nulový počet nových prípadov HIV / AIDS, nulový počet úmrtí súvisiacich s AIDS, nulový počet prípadov HIV / AIDS súvisiacich s užívaním drog a nulovú diskrimináciu ľudí s HIV / AIDS“.

Kampaň je realizovaná s podporou Valného zhromaždenia OSN, ktoré v júni 2011 deklarovalo odvážne ciele pre zintenzívnenie úsilia eliminovať pandémiu HIV / AIDS do roku 2015.

Ciele kampane na roky 2011 – 2015

Revolúcia v HIV prevencii

  • Znížiť o polovicu prenos HIV sexuálnou cestou a to najmä medzi mladými ľuďmi a mužmi, ktorí majú sex s mužmi a znížiť prenos HIV prostitúciou
  • Eliminovať vertikálny prenos HIV z matky na dieťa a o polovicu znížiť počet úmrtí matiek s AIDS
  • Predchádzať vzniku nových HIV infekcií medzi ľuďmi, ktorí užívajú drogy

Podpora ďalšieho vývoja liečby a starostlivosti

  • Zabezpečiť univerzálnu dostupnosť antiretrovírusovej terapie pre HIV pozitívnych ľudí s indikáciou k liečbe
  • Znížiť o polovicu počet úmrtí na tuberkulózu u ľudí s HIV
  • Osoby žijúce s HIV a domácnosti postihnuté HIV sú cieľovou skupinou vo všetkých národných stratégiách sociálnej ochrany

Presadzovanie ľudských práv a rovnosti pohlavia

  • Redukovať o polovicu tie národné zákony a postupy v oblasti HIV prenosu,prostitúcie, úžívania drog alebo homosexuality, ktoré obmedzujú efektívne cielené opatrenia
  • Znížiť o polovicu obmedzenia týkajúce sa vstupu a pobytu HIV pozitívnych osôb v krajinách, ktoré majú takéto obmedzenia
  • Dosiahnúť nulovú toleranciu násilia na základe pohlavia
  • Ukončiť stigmatizáciu a diskrimináciu infikovaných

Stránky, ktoré súvisia s HIV / AIDS