1. december – Svetový deň AIDS

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.

world_aids_daySlovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku 21. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2014 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov) a v porovnaní s rokom 2013 (83 prípadov) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 3,6 %.

V roku 2015 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Od 1.1.2015 do 30.9.2015 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 73 nových prípadov HIV infekcie, diagnostikovaných bolo 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli 4 prípady úmrtia pacientov s HIV infekciou. Zo 73 nových prípadov HIV infekcie boli 4 diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.9.2015 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 798 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 664 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 578 vyskytlo u mužov a 86 u žien. U 83 osôb (71 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 58 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 43 v štádiu AIDS).

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich pohlavný styk s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 62,8 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,9 % infekcií, 2,0 % injekčným užívaním drog  (z 13 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,2 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 12,1 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.  Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Zdroj: www.uvzsr.sk