Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Ponuka poradní zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základná poradňa zdravia

 •  je zameraná na aktívne vyhľadávanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení u obyvateľstva, na základe ktorých sa vyhodnotí aktuálne riziko srdcovo-cievneho ochorenia u vyšetrovaného
 • na základe výsledkov vyšetrovaného klienta je poskytnuté individuálne odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Ponuka vyšetrení

 • biochemické vyšetrenia z kvapky krvi nalačno
  • celkový cholesterol
  • cukor
  • triacylglyceroly
  • HDL – cholesterol (dobrý)
  • LDL – cholesterol (zlý)
 • meranie krvného tlaku
 • somatometrické vyšetrenia
  • výška, hmotnosť, obvod pása a bokov a z nich stanovované parametre:
   • index telesnej hmotnosti – BMI
   • pomer pás/boky – WHR
   • WHtR

Kontakty:

046/519 20 28, 046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
adriana.kuckova@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa zdravej výživy

 • cieľom je úprava až eliminácia nedostatkov v stravovaní obyvateľstva ( nadmerný príjem energie v strave, vysoká spotreba živočíšnych tukov, cukrov a soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny, nízka spotreba rýb…)

Ponuka vyšetrení

 • antropomotorické ukazovatele stavu výživy ( výška, hmotnosť, pás, boky, BMI, analýza stavby tela prostredníctvom analyzátora)
 • biochemické ukazovatele stavu výživy ( celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémia)
 • definovanie nutričného problému
 • plán výživového poradenstva

Kontakty:

046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa odvykania od fajčenia

 • určená pre jednotlivcov, ktorí uvažujú o možnosti prestať fajčiť, no nedarí sa im to svojpomocne

Ponuka vyšetrení

 • vstupný pohovor
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou sady vyšetrovacích metód (Fagerstromov dotazník stupňa závislosti, dotazník fajčiarskych návykov a pod.
 • vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na stanovenie obsahu oxid uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a množstva karboxyhemoglobínu)
 • v rámci poradenstva sa klient dozvie o možnostiach nefarmakologickej aj farmakologickej liečby, ktorej predpis však nie je v kompetencii poradne. Poradňa sa zameriava na poskytovanie informácii o účinkoch fajčenia na ľudský organizmus, na vedenie k zanechaniu fajčenia náhle alebo postupným znižovaním množstva vyfajčených cigariet, zvládanie abstinenčných príznakov po zanechaní fajčenia

Kontakty:

046/519 20 40

miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk

Na bezplatné vyšetrenia ako aj konzultácie v uvedených poradniach je potrebné sa vopred objednať.

Deň otvorených dverí v poradni zdravia – 31. máj – Svetový deň bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname v stredu, 31. mája, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť.

Deň otvorených dverí v poradni zdravia

 • 29.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 31.5.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • 1.6.2023
  • 8,00 hod. do 11,30 hod.
  • 12,30 hod. do 15,00 hod.

Cieľom tejto zdravotno-výchovnej aktivity je zvyšovanie informovanosti obyvateľov nášho regiónu v oblasti tabakizmu a jeho negatívnych zdravotných následkoch. Takisto je v rámci uvedeného dňa cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a konkrétnych spôsoboch zanechania fajčenia.

V priestoroch Poradenského centra podpory zdravia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú záujemcom poskytnuté nasledovné vyšetrenia:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
 • meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne formou dotazníka
 • cielené individuálne odborné poradenstvo v oblasti zanechania fajčenia
 • poskytnutie informácií o možnosti bezplatnej návštevy poradne pre odvykanie od fajčenia

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 19. 05. 2023
Termín konania: 5. júna 2023 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 29. mája 2023 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

„Vyzvi srdce k pohybu“ – X. ročník celonárodnej kampane

Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, X. ročník celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“. Chceme motivovať ľudí, aby mali viac pohybu, pretože tak si môžu podporiť zdravie, zlepšiť zdravotný stav a predchádzať chronickým ochoreniam.

Kampaň vyhlasujeme pri príležitosti Svetového dňa – „Pohybom ku zdraviu“, ktorý si každoročne pripomíname 10. mája. Do kampane sa môžete zapojiť od 15. mája 2023 do 6. augusta 2023.

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity sa realizuje pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI. Tento rok ju podporil aj olympijský víťaz a riaditeľ vojenského športového centra DUKLA, pplk. Mgr. Matej Tóth, slovami: „Zapoj sa do kampane a aj ty vyzvi svoje srdce k pohybu.“

Vedeli ste, že?

 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Vyberajte si aktivity podľa vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Ako sa zapojíte do súťaže?

 1. V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo vašom voľnom čase. Účastnícky list, do ktorého viete vpisovať vaše pohybové aktivity, nájdete tu.
 2. Po ukončení kampane, najneskôr do 11.8.2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, alebo poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne elektronicky na e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk

Zapojiť do kampane sa môže každý dospelý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z potrieb, ktorí zároveň získajú aj propagačné predmety od podporovateľov kampane.

Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

Na stiahnutie:

S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa môžete obrátiť na tel. číslo: 0917 246 180 alebo na e-mailovú adresu: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Zdroj: ÚVZ SR

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Nemecku, v Írsku, v Českej republike, v Rumunsku a v Rakúsku. Ide o nasledujúce výrobky:

HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR

Upozorňujeme na podvodné emaily, ktoré sú neznámou osobou zasielané na emailové adresy škôl a školských zariadení v SR. Osoba sa snaží navodiť dojem, že ide o oficiálnu korešpondenciu ÚVZ SR a zneužíva pritom mená skutočných pracovníkov ÚVZ SR. Podvodné emaily s falošnou korešpondenciou sú odosielané z domény uvzsr.eu. Zdôrazňujeme, že skutoční pracovníci ÚVZ SR majú adresy na doméne uvzsr.sk.

Prosíme dotknuté fyzické a právnické osoby, ktoré boli kontaktované z adries vydávajúcich sa za pracovníkov ÚVZ SR s koncovkou „.eu“, o ignorovanie obsahu predmetných podvodných správ a o preposlanie mailu ako prílohy (nie jednoduché preposlanie, ale pribalenie pôvodného mailu do prílohy) na adresu uvzsr@uvzsr.sk, aby sme mohli podniknúť ďalšie kroky na ochranu ÚVZ SR, ako aj adresátov kontaktovaných neznámou osobou.

Facebook stránka ÚVZ SR.

Kampaň EIW 2023 – Dobehnime zabudnuté očkovanie

WHO pre Európu prináša povedomie o globálnom poklese zaočkovanosti a chce upozorniť na potrebu, aby deti dostali všetky vynechané dávky očkovania podľa národných očkovacích kalendárov. Povzbudzuje k dialógu medzi ľuďmi a zdravotníckymi pracovníkmi na tému vakcín.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku a v Rumunsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Nemecku, v Českej republike, v Rumunsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky: