Slovník pojmov

Abstinencia

zdržanlivosť, striedmosť. Môže mať dve formy: 1. abstinencia ako životný štýl – bez predchádzajúcej osobnej skúsenosti so závislosťou od drogy 2. abstinencia ako ochranný mechanizmus a životná nevyhnutnosť u jedincov už drogovo závislých

Abstinenčný syndróm

súbor nepríjemných telesných a niekedy aj psychických príznakov, ak organizmu chýba droga. Charakter príznakov je veľmi variabilný a závisí od tej-ktorej drogy. Niektoré príznaky sú zanedbateľné a ľahko prehliadnuteľné, iné sú veľmi intenzívne a môžu byť až životu nebezpečné. Tento syndróm je jednoznačným ukazovateľom telesnej závislosti.

Abúzus

nadmerné, neprimerané užívanie, zneužívanie návykových látok (liekov, drog).

Delirium tremens

porucha vznikajúca po odňatí alkoholu pri dlhodobom alkoholizme. Prejavuje sa zrakovými, prípadne telesnými halucináciami a ilúziami, zastretým vedomím a výrazným telesným trasom.

Downers

sedatíva, látky, ktoré pôsobia tlmivo (opiáty, benzodiazepíny, barbituráty atď.).

Droga

akákoľvek látka, ktorá po vstupe do tela mení jeho jednu alebo viac funkcií. Pôsobí na centrálny nervový systém (mozog, miecha) a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť

stav vyplývajúci z užívania návykovej látky s opakovaným vyhľadávaním a užívaním drogy s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo tlmiť značne nepríjemné stavy, objavujúce sa po prerušení dodávky drogy (abstinenčný syndróm). Jedinec vo vzťahu k droge stráca osobnostnú slobodu, keďže bez jej opakovaného prívodu do tela nie je prakticky schopný existencie. Charakterizujú ju nasledovné faktory:

  1. neodolateľné želanie, nutkanie alebo potreba pokračovať v užívaní drogy
  2. ťažkosti kontroly pri zamedzení užívania látka
  3. abstinenčný stav po redukcii užívania látky
  4. rozvoj tolerancie s potrebou zvyšovať dávky alebo skracovať intervaly medzi dávkami, prípadne oboje súčasne
  5. postupné zanedbávanie iných činností, povinností, pôžitkov
  6. pokračovanie v užívaní látky napriek dôkazu o škodlivých následkoch pre jedinca

Na stanovenie diagnózy závislosti musia byť prítomné najmenej tri príznaky počas posledného roka. Rozvinutá drogová závislosť má obvykle dve formy: Psychická závislosť – zmena duševného stavu jedinca následkom opakovaného podávania drogy. Typická je rôzne vystupňovaná túžba drogu opäť užiť. Telesná závislosť – prejavuje sa abstinenčnými príznakmi po prerušení prívodu drogy do tela. Ide o celý rad príznakov napr. nevoľnosť, slzenie, potenie, zmeny krvného tlaku, pulzu, búšenie srdca, bolesti hlavy, kolísanie telesnej teploty, epileptický záchvat atď. Abstinenčné príznaky bývajú niekedy typické pre daný druh drogy.

Depersonalizácia

odosobnenie, strata pocitu vlastnej identity ako príznak zavážného psychického ochorenia. Človek pestáva vnímať seba samého, svoje myšlienky a postoje. Často sa spája s poruchou časovej a priestorovej orientácie a nesprávnym chápaním príčinných súvislostí.

Depresia

chorobný stav duševnej skleslosti a skľúčenosti. Typický je pocit napätia, smútku, nerozhodnosti, nezáujmu a oslabenie sebavedomia.

Detoxifikácia

medicínsky postup zameraný na prekonávanie abstinenčných príznakov vznikajúcich v dôsledku nedotatku drogy v tele, liečba abstinenčného syndrómu.

Detoxikácia

medicínsky postup napomáhajúci vylučovanie toxicky pôsobiacej látky (nie len drogy) z organizmu, ktorý sa používa pri intoxikáciách (otravách, predávkovaniach) organizmu rôznymi látkami.

Eufória

stav vyznačujúci sa pocitom spokojnosti, blaženosti a dobrej nálady.

Gambling (patologické hráčstvo)

závislosť na hracích automatoch. Hra vnímaná ako pozitívna forma trávenia voľného času tu stráca svoje pozitívne atribúty a funkcie. Účasť na hre sa stáva neodbytným a neovládateľným nutkaním, sprevádzaným stratou sebakontroly. Patologický hráč má asociálne a antisociálne tendencie, požičiava si peniaze a nespláca dlhy, koná nezákonne v snahe získať financie na hru. Nastáva u neho oslabenie až strata zodpovednosti, izolácia a strata spoločenského statusu, pribúdajú problémy v rodine i zamestnaní. Možné je samovražedné konanie.

Halucinácia

subjektívna predstava bez prítomnosti vonkajšieho podnetu. Môže byť príznakom psychickej poruchy, poškodenia mozgu alebo požitia drogy. Jednotlivec je presvedčený o existencii podnetu. Halucinácie možu byť zrakové, sluchové, hmatové, čuchové a pod. (postihnutý vidí, počuje, cíti … niečo, čo vôbec neexistuje)

Ilúzia

porucha vnímania charakterizovaná skresleným vnemom niečoho, čo skutočne existuje, napr. ak niekto čaká na telefonát, každú chvíľu počuje zvonenie.

Misúzus

neprimeraný spôsob užívania liekov, zmenené dávkovanie (zvyčajne častejšie ako doporučil lekár), nevhodné kombinovanie apod.

Narkoman

človek závislý od psychotropných látok tlmivého typu (hlavne opiátov). Nesprávne sa používa na všeobecné označenie drogovo závislého jedinca.

Palimsest

výpadok pamäte pod vplyvom alkoholu alebo drog, ľudovo „okno“.

Peer program (rovesnícky program)

jedna z účinných foriem prevencie, založená na pôsobení jedinca – aktivistu a cieľovej skupiny, ktorí sú si vekovo aj sociálne blízky (pre študentov študenti, pre učiteľov učitelia apod.)

Psychózy

ochorenie, pri ktorých je narušená osobnosť, chorý hrubo skresľuje skutočnosť a žije vo svete vlastných, od skutočnosti celkom odtrhnutých predstáv. Trpí halucináciami a bludmi (poruchami myslenia). Nepriznáva svoje ochorenie a odmieta navštíviť lekára.

Racionalizácia

obranný mechanizmus, rozumové zdôvodňovanie vlastného nezmyselného konania (pijem, lebo ma nikto nechápe…). Človek sa vyhovára, aby sa nemusel na seba pozrieť pravdivo.

Rauš (angl. rush)

okamžitý, intenzívny, príjemný pocit po vnútrožilovom požití niektorých drog (morfín, heroín…).

Recidíva

návrat k užívaniu návykovej látky po určitej dobe abstinencie.

Relaps

krátke, jednorázové porušenie abstinencie, ktoré neprešlo do recidívy.

Resocializácia

proces dlhodobého, systematického a adresného ovplyvňovania a vedenia závislého po liečbe, ktorého cieľom je návrat k plnohodnotnému životu vrátane vstupu do pracovného procesu.

Tolerancia (znášanlivosť)

schopnosť organizmu znášať určité látky. Podľa farmakológov je to jav, ktorý sa prejavuje znižujúcim sa účinkom rovnakého množstva látky. Teda, ak má byť vyvolaný účinok rovnakej intenzity ako v minulosti, je treba dávku látky zvyšovať.

Toxikoman

osoba zneužívajúca drogy, závislá od drog.

Toxikománia

drogová a lieková závislosť. Vzniká závislosť na droge, ktorá je často spojená s nutnosťou zvyšovať jej dávku, aby sa dosiahol rovnaký účinok. Bez drogy v tele vzniká abstinenčný syndróm.

Uppers

látky, ktoré pôsobia excitačne, povzbudivo (napr. marihuana, hašiš, amfetamín, pervitín, kokaín apod.).

Úzus

užívanie liekov podľa doporučenia lekára – v primeraných dávkach a časových intervaloch.

Workaholizmus

doslovne: patriť úplne, celkom práci. Závislosť od práce.

Zlatá dávka

sebevražda alebo sebevražedný pokus s predávkovaním.