Poradňa pre deti a mládež

Je určená pre deti, ktorým pri preventívnom alebo inom vyšetrení u praktického lekára alebo lekára – špecialistu bola zistená zvýšená hladina cholesterolu v krvi, a ich rodiny. Analýzou stravovacích zvyklostí a životného štýlu rodiny postihnutého dieťaťa, ako aj vyšetrením jej ostatných členov, možno identifikovať pravdepodobnú príčinu výskytu rizikových faktorov chronických ochorení u dieťaťa a jeho blízkych príbuzných.

Vyšetrenia členov rodiny sú realizované v rozsahu ako v základnej poradni zdravia. Výsledky vyšetrení sú následne podkladom pre odborné poradenstvo zamerané na konkrétny problém danej rodiny.