Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa srdca

Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý si pripomíname dňa 30.9., pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť na

28. septembra 2018 v čase 8.00 – 12.00 hod.

Deň otvorených dverí.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť dať si v tomto čase vyšetriť cholesterol, zmerať krvný tlak, stanoviť BMI (Body Mass Index), zrealizovať analýzu telesnej stavby (percento tuku, kostrového svalstva, bazálny metabolizmus).

Srdečne vás pozývame!

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je progresívne degeratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje postupnou stratou pamäti a rozumu v takej miere, že to ovplyvňuje každodenný život jedinca. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Demencia je všeobecný výraz na označenie straty pamäti a rozumových schopností.

Na túto chorobu neexistuje jedna príčina. Pri jej vzniku hrá úlohu dedičnosť a faktory životného prostredia. V mozgu sa vytvárajú nánosy chorobne zmenenej bielkoviny, následkom čoho postupne dochádza k zániku mozgových buniek a k stenčovaniu mozgovej kôry.
Celý text »

9. september Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až v neskoršom veku.

Ako spracováva alkohol plod:

  • alkohol prechádza placentou a krvou do plodu,
  • koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká, ako u matky,
  • plod nedokáže odbúravať alkohol – vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín,
  • po 2 – 3 hodinách je koncentrácia u plodu dokonca vyššia ako u matky.

Bezpečná hranica (hladina) alkoholu neexistuje, preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.
Celý text »

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene spôsobujúce poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Často sa zamieňa slovom „žltačka“. Podľa vyvolávajúcej príčiny existuje niekoľko druhov hepatitíd. Najčastejším pôvodcom hepatitídy sú vírusy.

Hepatitída môže prebiehať v dvoch základných formách – akútne a chronicky.

Akútna – charakteristický je náhly začiatok s výraznými ťažkosťami. Choroba obvykle po dvoch mesiacoch ustupuje alebo výnimočne vedie k zlyhaniu funkcie pečene.

Chronická – táto forma hepatitídy vzniká najčastejšie prechodom z akútneho ochorenia. Predstavuje veľké riziko vzniku zdĺhavého ochorenia poškodzujúceho pečeň. Často spôsobuje nebezpečné komplikácie.
Celý text »

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Ako drogy fungujú?

Drogy sú v podstate jedy. Ich účinok závisí od užitého množstva drogy. Malé množstvo stimuluje (zrýchli a naštartuje vás). Väčšie množstvo účinkuje ako sedatívum (spomalí vás). A ešte väčšie množstvo spôsobí otravu a môže človeka zabiť. Toto platí pre každú drogu. Líši sa iba množstvo drogy, ktoré je potrebné na dosiahnutie konkrétneho účinku. Mnohé drogy, ale spôsobujú aj niečo iné: priamo ovplyvňujú myseľ. Môžu skresliť pohľad človeka na dianie okolo neho. Výsledkom môže byť čudné, nerozumné, nevhodné a tiež deštruktívne konanie. Drogy blokujú všetky pocity a vnemy – tie, ktoré človek mať chce spoločne s tými, ktoré mať nechce. Takže drogy síce poskytujú krátkodobú pomoc tým, že uľavujú od bolesti, zároveň však ničia schopnosti a ostražitosť človeka a zatemňujú jeho myslenie. Lieky sú legálne drogy, ktoré majú cieľ „zlepšiť náš stav“, ale v skutočnosti len utlmujú nepríjemné pocity ako bolesť, smútok, žiaľ, atď… Niekedy sú potrebné. Avšak stále sú to drogy: účinkujú ako urýchľovače alebo utlmovače a privysoké dávky vás môžu zabiť. Takže, ak neužívate lieky tak, ako by sa mali užívať, môžu byť rovnako nebezpečné, ako nelegálne drogy.
Celý text »

Solárium nie je zdravou alternatívou slnečného žiarenia

Opaľovanie v soláriu nie je také bezpečné, ako si myslia mnohí jeho vyznávači.

Zdrojom UV žiarenia v soláriách sú žiarivkové trubice s filtrami, cez ktoré sa nastavuje pomer medzi UVA a UVB žiarením. UVB žiarenie je obmedzené, a to v snahe zabrániť erytémom (začervenaniu) pokožky. UVA žiarenie má, naopak, vyššiu intenzitu, pretože ňou možno dosiahnuť okamžitú pigmentáciu. S vyššou intenzitou však dochádza k zvýšeniu škodlivého pôsobenia žiarenia, čo spôsobuje zdravotné problémy. Soláriá navyše nepodporujú vznik vitamínu D, ktorého dostatočné množstvo môžeme získať už počas niekoľkých minút priameho slnečného svetla dopadajúceho denne na ruky a tvár. Vitamín D je dôležitý pre normálny vývoj kostí a ostatné biologické pochody.
Celý text »

Pozvánka do Poradne zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva občanov  na vyšetrenie do Poradne zdravia, ktorej činnosť je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, príp. redukcie hmotnosti. Je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Zvyčajne sa však u nich neprejavujú žiadne zdravotné ťažkosti, teda pre návštevu praktického lekára zdanlivo nemajú dôvod. V tomto prípade vyšetrenie slúži na odhalenie skrytých rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Poradňu zdravia môžu navštíviť aj pacienti liečiaci sa na vysoký cholesterol, ktorým pomôžu informácie z oblasti optimálneho stravovania, ako aj zmeny celkového životného štýlu vzhľadom k stanovenej diagnóze. Pre vyšetrenie v Poradni zdravia nepotrebuje klient odporučenie obvodného lekára ani špecialistu,  vyšetrenie je bezplatné a nie je spojené s predajom žiadnych doplnkov výživy.
Celý text »

Svetový deň bez tabaku

Na tabak a choroby srdca je v roku 2018 zameraná kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Pripadá na 31. mája a jeho motto znie: „Tabak zničí srdcia. Rozhodnite sa pre zdravie, nie pre tabak“. Tento deň si WHO pripomína každoročne od roku 1987. Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je znížiť počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia súvisiace s fajčením.
Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Preto cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o spojitosti tabaku a srdca a o vzniku srdcovocievnych ochorení v dôsledku fajčenia.
Od roku 1987 bojuje táto svetová organizácia proti fajčeniu. Požívanie tabakových výrobkov patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať.
Celý text »

10. máj – Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Čo je pohybová aktivita?

Je to každá pohybová činnosť, ktorá v dostatočnej miere zvyšuje požiadavky na funkcie organizmu, vyžadujúca energetický výdaj nad úroveň výdaja v pokoji. Zaraďujeme sem všetky pracovné činnosti vrátane domácich prác, záujmové činnosti ako záhradkárstvo, rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo, rezbárstvo, zbieranie lesných plodov a liečivých rastlín, ako aj riadené telovýchovno-športové aktivity vykonávané individuálne alebo kolektívne. Umožňuje nadväzovanie sociálnych kontaktov, potláča vekom sa prehlbujúci pocit osamelosti a opustenosti, zvyšuje sebavedomie a posilňuje pozitívne sebahodnotenie.

Pohybovú aktivitu by mala dopĺňať: racionálna výživa, otužovanie a zachovávanie vhodného denného režimu. Telesná aktivita spolu s racionálnou výživou neovplyvňuje iba zdravie a aktívny plnohodnotný život do vyššieho veku, ale je aj prevenciou a súčasťou liečby srdcovo – cievnych a metabolických chorôb. Pohybová aktivita ovplyvňuje nielen fyzické, ale aj psychické a sociálne zdravie človeka.
Celý text »

Svetový deň zdravia 2018 – „Prevencia nadváhy a obezity“

V rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou je 7. apríl Svetovým dňom zdravia. Tento rok je jeho  ústrednou témou prevencia nadváhy a obezity, ktoré sú významnými rizikovými faktormi civilizačných ochorení.

Pracovníci poradne zdravia na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach budú pri príležitosti uvedeného dňa organizovať zdravotno-výchovnú akciu pre jednotlivcov z radov širokej verejnosti, občanov nášho regiónu. Akcia sa bude konať 6. apríla 2018 (piatok) v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch vstupného vestibulu Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Prievidza, Bakalárska 2 Prievidza.

Pracovníci poradne zdravia budú realizovať nasledovné bezplatné vyšetrenia:

  • stanovenie hladiny celkového cholesterolu v krvi (odber kapilárnej krvi)
  • meranie krvného tlaku a pulzu
  • stanovenie somatometrických parametrov (výška/hmotnosť – BMI, obvod pásu a bokov – WHR)

V závislosti od výsledkov vyšetrení bude jednotlivcom poskytované cielené individuálne zdravotno-výchovné poradenstvo zamerané na zmenu životného štýlu.

Bližšie informácie o uvedenej akcii je možné získať na tel. čísle 046/5192047 (poradňa zdravia) na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.