Pitný režim

Voda je hlavnou súčasťou vnútorného prostredia ľudského organizmu a jeho zdravotný stav významne ovplyvňuje množstvo a kvalita tekutín, ktoré prijíma.

Prísun tekutín do tela má byť rozložený rovnomerne počas celého dňa. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd. Dospelý človek potrebuje prijať denne minimálne 2,5 až tri litre tekutín.
Celý text »

Prevencia počas letných horúčav

Letné mesiace so sebou prinášajú nielen zábavu a relax, ale aj rôzne nástrahy. Vysoké teploty prinášajú rôzne zdravotné riziká.

Dodržiavanie pitného režimu

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť minimálne 2,5 – tri litre tekutín. Najlepšia je obyčajná čistá voda, nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, alebo alkoholu. Pitie kávy, alkoholu, piva sa do pitného režimu nezapočítava. Nápoje by sa mali prijímať v menších dávkach a hlavne pravidelne. Dôležité je prihliadať aj na ich teplotu, vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Hlavne u detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné prijímať aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd.

Stravovanie

Odporúča sa, aby strava prijímaná v letných mesiacoch, bola „ľahšia“, čiže ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, ale musí poskytovať dostatok výživných látok.

Celý text »

Preplávajme letom bezpečne

LetakA4-web

Prílohy na stiahnutie:

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet experimentujúcich a závislých od drog na Slovensku z roka na rok stúpa, hlavne v nízkych vekových skupinách. Táto skutočnosť ohrozuje zdravie mladých ľudí, ale aj vývin a stabilitu budúcej spoločnosti. Aby sa dokázal potlačiť obchod s drogami, je potrebné znížiť počet užívateľov drog, a to nielen prevenciou, ale aj liečbou. S rastúcim počtom užívateľov drog rastie aj dopyt po nich, a s tým aj nelegálny trh.
Celý text »

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Veľkej Británii a v Taliansku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 6. júl 2015 o 9.00 hod.

 

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Španielsku, Bulharsku a v Portugalsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 29. júna 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »