Elektronické cigarety (e-cigarety)

Elektronické cigarety sa začali vyrábať koncom 90-tych rokoch 20. storočia v Číne. Po úspešnom uvedení na trh v Číne a Ázii v roku 2004 sa začali predávať v značnom množstve na internete a zakrátko prenikli do celého sveta. Na Slovensku sa začali v malom množstve objavovať okolo roku 2007.

Základom populárnych e-cigariet je tyčinka, ktorá obsahuje batériu. Pomocou nej sa zahrieva tekutý obsah pevnej alebo vymeniteľnej cartridge (kazety), ten sa následne mení na aerosol, ktorý vdychuje užívateľ – fajčiar. Pôvodnú náplň tvoril nikotín (ale môžu byť aj e-cigarety ne-nikotínové) rozpustený vo vode. V súčasnosti sa predávajú rôzne náplne s „arómami“ pre zvýšenie atraktívnosti – ovocie, karamel, mentol, káva, kola, čokoláda.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 1. jún 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 25. máj 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

10. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2015 sa uskutoční 10. ročník kampane ,,Save Lives: Clean Your Hands“, ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Pacient Safety Challenge – Clean Care Is Safer care.“

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejším spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tento rok je kampaň opäť zameraná na pomoc zdravotníckym zariadeniam pri ich registrácii do siete nemocníc. Zároveň je kampaň zameraná aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania „5 momentov hygieny rúk“.

Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia a materiály, ktoré môžete nájsť na stránke RÚVZ Trenčín – www.ruvztn.sk.

10. máj – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Cieľom tohto dňa je poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou spolupodieľa na vzniku chronických ochorení (srdcovo-cievne, metabolické, respiračné ochorenia, ochorenia pohybového aparátu).

Zároveň chce podporiť zvýšenie pohybovej aktivity a poukázať tak na pozitívne účinky pohybu na ľudský organizmus.

Nesprávny životný štýl, nevhodné stravovanie, nedostatočná fyzická a pohybová aktivita sú hlavnými príčinami, prečo v súčasnosti stúpa výskyt civilizačných chorôb, ktoré spôsobujú predčasnú smrť.

Pravidelná pohybová aktivita je nenahraditeľným liekom, a preto by každodenný pohyb mal byť pre človeka samozrejmosťou, ak si chce uchovať zdravie.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Pozor na kliešte!

Kliešte sú po komároch druhým najznámejším prenášačom pôvodcov infekčných ochorení na ľudí.

Ich typický výskyt je v období od apríla do októbra, aktívne sú pri teplote od 8 do 10 stupňov.

Kliešte sa vyskytujú na celom Slovensku, nie všetky sú ale nosičom vírusu kliešťovej encefalitídy, nakazené sú predovšetkým tie, ktoré sú pozdĺž brehov rieky Váh. V dôsledku oteplenia sa rozširujú do vyšších horských oblastí. Najčastejšími miestami ich výskytu sú listnaté lesy a zmiešané lesné porasty s dostatočnou vlhkosťou. Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac ich je na okrajoch lesov, na čistinách a pozdĺž lesných chodníkov. Vyhýbať sa treba aj kríkom a hustému porastu.
Celý text »

SLOVENKA ROKA 2015

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po siedmykrát vyhlasujú anketu SLOVENKA ROKA 2015.

Tento rok je pre verejné zdravotníctvo o to cennejší, že v kategórii „Zdravotníctvo“ je nominovaná MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Európsky imunizačný týždeň 2015 (EIW)

Európsky imunizačný týždeň (EIW) v celom regióne podporuje základnú myšlienku, že očkovanie každého dieťaťa má zásadný význam pre prevenciu chorôb a chráni život. – Slogan „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“.

Cieľom EIW je zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o význame očkovania u rodičov a opatrovateľov, zdravotníkov, politikov, rozhodovacích orgánov a v médiách.

WHO v Európe vedie iniciatívu a koordinuje EIW, k širokej účasti sú pozvané všetky členské štáty v európskom regióne. Regionálni a národní partneri, vrátane OSN,  Detského fondu (UNICEF) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podporujú implementáciu EIW na národnej úrovni.

10. výročie Európskeho imunizačného týždňa sa bude oslavovať 20 – 25 apríla 2015.
Celý text »

7. apríl – Svetový deň zdravia

svetovydenzdravia2015Na 7. apríla  každoročne pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 1950, ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento deň je sprevádzaný celosvetovými podujatiami, ktoré sa sústreďujú na danú vyhlásenú tému. Heslom tohtoročného Svetového dňa zdravia sú: „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“.

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich.

Preto sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla venovať svetový deň zdravia v roku 2015 téme bezpečnosti potravín. Cieľom je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“, vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla.

Video “Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny“.

 

Prílohy na stiahnutie: