Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Estónsku.

Ide o nasledujúci výrobok:

Európsky imunizačný týždeň 2017 – 12. ročník kampane (24.4. – 30.4.2017)

European Immunization Week logoVíziou a cieľom Európskeho akčného plánu očkovania (EVAP) 2015 – 2020 je rovnaký prístup k vysoko kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným očkovacím látkam a službám vo všetkých krajinách. Aby ľudia žili bez záťaže ochoreniami predchádzajúcich očkovaním.

Pretrvávajú problémy s elimináciou osýpok a rubeoly v európskom regióne. Očkovanie v detstve nedosahuje optimálnu úroveň v celej populácií a dokonca v niektorých krajinách klesá. Medzery v pokrytí očkovaním viedli nevyhnutne k prepuknutiu ochorení v európskom regióne. Ochorenia postihujú ľudí všetkých vekových kategórií. Dospievajúci a dospelí si často neuvedomujú, že očkovaním chránia seba a svoje okolie proti potenciálne nebezpečným ochoreniam predchádzajúcich očkovaním.

Cieľom Európskeho imunizačného týždňa 2017 je zvýšiť povedomie o dôležitosti očkovania po celý život, a tým pomáhať udržiavať imunitu vo všetkých oblastiach v celom regióne.

Heslo: „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.
Celý text »

Pozvánka do Poradne zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva občanov  na vyšetrenie do Poradne zdravia, ktorej činnosť je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, príp. redukcie hmotnosti. Je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Zvyčajne sa však u nich neprejavujú žiadne zdravotné ťažkosti, teda pre návštevu praktického lekára zdanlivo nemajú dôvod. V tomto prípade vyšetrenie slúži na odhalenie skrytých rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Poradňu zdravia môžu navštíviť aj pacienti liečiaci sa na vysoký cholesterol, ktorým pomôžu informácie z oblasti optimálneho stravovania, ako aj zmeny celkového životného štýlu vzhľadom k stanovenej diagnóze. Pre vyšetrenie v Poradni zdravia nepotrebuje klient odporučenie obvodného lekára ani špecialistu,  vyšetrenie je bezplatné a nie je spojené s predajom žiadnych doplnkov výživy.
Celý text »

Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 15. máj 2017 o 9.00 hod.

 

7. apríl – Svetový deň zdravia

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017. Heslo „Depresia – hovorme o nej“ poukazuje na fakt, že je liečiteľná a aj napriek tomu stále 50 % všetkých prípadov je nepodchytených. Vysoké osobné, sociálne a ekonomické výdavky a veľké množstvo ľudí, ktorí zatiaľ nie sú liečení, a to aj napriek dostupnosti lacnej a efektívnej starostlivosti iba zdôrazňujú dôležitosť venovania sa a prekonania tejto výzvy.

Zdroj: ÚVZ SR, www.who.sk

Odborné usmernenie MZ SR o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a intervale

Dňa 13.3.2017 bolo vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7-13, ročník 65, uverejnené odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 24. apríl 2017 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúci výrobok:

22. marec 2017 – Svetový deň vody