Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku, v Českej republike a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Deň srdca – 29. september

deň srdca

Svetový deň srdca – poznajte svoje rizikové faktory

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september desiaty ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach). Súčasťou kampane je Deň srdca, ktorý pripadá na 29. septembra 2016.

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.
Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

V našom meste sa Deň srdca bude konať 29. septembra 2016, vo vestibule Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod., kde si môžete nechať zadarmo zmerať pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi.
Celý text »

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september

Alzheimer začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní starnutiu, stresu či depresii.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 3. október 2016 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 26. sempember 2016 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Fínsku, Nemecku a v Rakúsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Štatistický prehľad z Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje údaje o činnosti stomatologických ambulancií na Slovensku v roku 2014. V zverejnených dátach je, okrem iného, možné vidieť aj rozdielny prístup k preventívnym prehliadkam v závislosti od veku.

Deti a mladí ľudia do 18 rokov majú zo zdravotného poistenia plne hradenú preventívnu prehliadku dvakrát ročne. V prípade poistencov nad 18 rokov je to 1-krát ročne. Výnimkou sú tehotné ženy, u ktorých je uhrádzaná preventívna prehliadka 2-krát za tehotenstvo.

Z celkového počtu evidovaných pacientov v ambulanciách zubného lekára (4 889 655 osôb) absolvovalo v danom roku preventívnu prehliadku 58 % z nich.

Zubné ambulancie na Slovensku evidovali 96 074 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 99 834 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,04 preventívnej prehliadky ročne.

Podobné je to aj v populácii 6 – 14 ročných, 394 230 evidovaných detí v tomto veku absolvovalo 405 664 preventívnych prehliadok (1,03 preventívnej prehliadky na 1 evidované dieťa).

Vo vyšších vekových kategóriách už počet preventívnych prehliadok klesá. Vo vekovej skupine 15 – 18 rokov bolo evidovaných 229 612 pacientov s počtom preventívnych prehliadok 187 742, čo je 0,82 preventívnej prehliadky na jedného evidovaného pacienta ročne. V najpočetnejšej skupine nad 19 rokov pri počte evidovaných 4 169 739 pacientov, to bolo iba 2 163 634 preventívnych prehliadok. Na jedného pacienta v tomto veku tak pripadlo len 0,52 preventívnej prehliadky ročne.

Zdroj: www.nczisk.sk

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, Portugalsku, v Českej republike a vo Fínsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

9. september Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie v roku 1999. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až v neskoršom veku.

Alkohol prechádza placentou a krvným obehom sa dostáva do plodu a ku všetkým orgánom. Preto je koncentrácia alkoholu v krvi plodu rovnaká, ako u matky. Plod je ešte nezrelý, preto nedokáže odbúrať alkohol tak, ako matka. Vysoké hodnoty alkoholu pretrvávajú v krvi plodu viac ako 24 hodín.

Bezpečná hranica (hladina) alkoholu neexistuje, preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.
Celý text »