Svetový deň vody

V rámci svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach dňa 23. 3. 2015 (pondelok) poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní, problémov súvisiacich s vodou a to osobne, alebo na telefónnom čísle 046/519 20 55. Z dôvodu, že RÚVZ Prievidza nemá chemické laboratóriá, nebudú vykonávané rozbory vôd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Dánsku, Bulharsku a vo Veľkej Británii.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 2. marca 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 23. februára 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Počas Svetového dňa boja proti rakovine sa pripomína potreba prevencie a boja proti tomuto vážnemu celosvetovému ochoreniu.
Cieľom je apelovať na ľudí, aby si viac všímali svoje zdravie, vyhýbali sa rizikovým faktorom (fajčenie, nadváha, alkohol, prítomnosti karcinogénnych látok pri práci), nezanedbávali preventívne prehliadky (prsníkov, krček maternice, hrubého čreva, semenníkov, prostaty).
Svetový deň boja proti rakovine sa stal udalosťou, na ktorú každý rok upozorňuje Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC), Svetová zdravotnícka organizácia a na Slovensku Liga proti rakovine (LPR).
Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2012 bolo diagnostikovaných vyše 24 tisíc nových onkologických ochorení všetkých orgánov okrem nemelanómových zhubných nádorov kože. Z toho to bolo u viac ako 12,5 tisíc mužov  a takmer 11,5 tisíc žien.
Celý text »

Zabezpečenie zdravotného dohľadu

Ochranu  zdravia  pri  práci upravuje zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 – 42). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Novelizácia zákona dala povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov do súladu so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci, t. j. upravila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Takúto povinnosť mali zamestnávatelia už v rokoch 2006 – 2011, od 1.1.2012 mali povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

Zdravotný dohľad zahŕňa dohľad na pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zabezpečenie dohľadu je možné dvomi spôsobmi:

  1. Vlastnými odbornými zamestnancami – § 30a ods. 2 a 3 – túto skutočnosť je zamestnávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
  2. Dodávateľským spôsobom – § 30a ods. 4

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. b), c) a d) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. a 2. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne.pdf

Register poskytovateľov zdravotného dohľadu podľa § 30a ods. 4 písm. a) pre zamestnancov, ktorí vykonávajúce práce zaradené do 1. až 4. kategórie,  možno nájsť na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto a súvisiacej problematiky viď.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Info_o_novele_zakona_355_2007.pdf

Celé znenie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2015)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z.z.
Celý text »

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2015

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky: