Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 2. november 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 26. októbra 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

„Prichádza chrípková sezóna“

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.
Celý text »

1. október – Medzinárodný deň starších

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október za Medzinárodný deň starších. V roku 2015 si tento deň pripomíname už po 25 krát.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako agentúra OSN pre zdravie, sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia.
Celý text »

Svetový deň srdca 2015

DenSrdca2015-web

Svetový deň srdca – poznajte svoje rizikové faktory

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september deviaty ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach). Súčasťou kampane je Deň srdca, ktorý pripadá na 29. septembra 2015.

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.

Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

V našom meste sa Deň srdca bude konať 25. septembra 2015, vo vestibule Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod., kde si môžete nechať zadarmo zmerať pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi.
Celý text »

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerová choroba začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo ich príbuzní starnutiu, stresu alebo depresii.

Ak sa pamäť a rozumové schopnosti narušili do tej miery, že človek už nedokáže bez pomoci zvládať každodenné situácie, hovoríme o demencii.
Celý text »

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho zdravia. V tento deň sa v roku 1854 narodil Dr. Charles Gordon zakladateľ Svetovej dentálnej federácie.
Zuby sú dôležitou súčasťou ľudského tela, zdravé zuby tvoria krásny úsmev a pridávajú človeku na psychickej pohode. Málokto si ale uvedomuje, že zub je jediná časť ľudského organizmu, ktorá nie je schopná regenerácie.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Rumunsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 9. 9. 2015

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až v neskoršom veku.

Alkohol prechádza placentou a krvným obehom sa dostáva do plodu a ku všetkým orgánom. Preto je koncentrácia alkoholu v krvi plodu rovnaká, ako u matky. Plod je ešte nezrelý, preto nedokáže odbúrať alkohol tak, ako matka. Vysoké hodnoty alkoholu pretrvávajú v krvi plodu viac ako 24 hodín.

Bezpečná hranica (hladina) alkoholu neexistuje, preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.
Celý text »