Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 6. marec 2017 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 27. február 2017 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov

V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie. Ochorenie sa vyskytuje aj v takých oblastiach, ktoré nepatria medzi rizikové z hľadiska šírenia žltej zimnice. Ide o provincie Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo a Espírito Santo. Najviac prípadov ochorenia bolo zistených v provincii Minas Gerais, menej v jej susedných provinciách. Laboratórne potvrdené prípady boli hlásené v provinciách Minas Gerais, Espírito Santo a Sao Paulo, z provincie Bahia hlásili podozrivé prípady.

Žltá zimnica je závažné horúčkovité ochorenie s vysokou smrtnosťou (50 %) v endemických oblastiach. Ochorenie sa prejavuje v dvoch štádiách. Prvé štádium začína náhle vysokou teplotou, zimnicou, nadúvaním, vracaním, bolesťami v chrbte a môže sa vyskytnúť aj spomalenie srdcovej činnosti. V druhom štádiu na krátko poklesne teplota a  dochádza ku krvácaniu do gastrointestinálneho traktu, kože a dutiny ústnej. Pacient môže zvracať natrávenú krv a mať stolicu s prímesou krvi. Objaviť sa tiež môže ikterus ako prejav poškodenia pečene.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

4. február – Svetový deň rakoviny

Švédska výskumná organizácia Health Consumer Powerhouse (HCP) zverejnila výsledky prieskumu zameraného na porovnanie a zistenie úrovne zdravotnej starostlivosti pri liečbe rakoviny pankreasu v Európe. Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste a dostalo sa tak medzi najlepšie krajiny v tejto oblasti.

Európsky index rakoviny pankreasu 2014 (EIRP) je vôbec prvé porovnanie liečby rakoviny pankreasu v 30 krajinách (28 členských krajín EÚ + Nórsko a Švajčiarsko). Vyhodnocuje situáciu v oblastiach, ako práva pacientov, informovanosť a dostupnosť starostlivosti, prevencia, výsledky liečby, diagnostika, liečivá a paliatívna starostlivosť. Informácie pre jednotlivé ukazovatele v EIRP za Slovenskú republiku poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu MUDr. Stanislavom Špánikom.

Najviac bodov v jednotlivých kategóriách (879 z 1000) dosiahlo Holandsko. Tesne nasleduje Dánsko (872), Francúzsko (812), Írsko (807) a Spojené kráľovstvo (800). Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste so 733 bodmi a ako povedal Dr. Arne Bjornberg, vedúci projektu indexu Health Consumer Powerhouse:

„Je to pozitívne prekvapenie, že vidíme Slovensko medzi najlepšími krajinami v boji s rakovinou pankreasu. Slovensko je jediná krajina v strednej a východnej Európe, ktorá poskytuje solídne údaje o liečbe rakoviny pankreasu. Diagnostika a liečba fungujú na Slovensku veľmi dobre. V celkovom zhrnutí je Slovensko skutočným vzorom pre ďalšie krajiny strednej a východnej Európy.“

Rakovina pankreasu má povesť „tichého zabijaka“, keďže býva zvyčajne odhalená veľmi neskoro a jej liečba je preto často neúspešná. Ide o štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí na rakovinu v EÚ s viac ako 100 000 úmrtiami ročne. Dnes je v Európe diagnostikovanýchna rakovinu pankreasu okolo 100 000 Európanov a 5-ročná miera prežívania týchto pacientov je na úrovni 6 % a menej. Šance na prežitie sú v krajinách s najlepšími výsledkamiaž dvojnásobne väčšie, ako v európskych krajinách s najslabšími výsledkami. Ako EIRP ukazuje, jedným z najdôležitejších faktorov zlepšenia prežívania na toto ochorenie je skorá diagnostika.

Zdroj: www.nczisk.sk

Oznam o vyhlásení výberového konania

Výberové konanie č.: VK 1/19/2017
Názov služobného úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Spôsob výberového konania: výberové konanie (VK)
Obsadzovaná funkcia: 6. samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca
Organizačný útvar: Oddelenie epidemiológie
Odbor štátnej služby: 2.19 – Zdravotníctvo

Bližšie informácie v prílohe.

Attached Files:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Lotyšsku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Kanceláriou SZO na Slovensku súvisiace so zdravím, resp. s Národným programom podpory zdravia na rok 2017

Pozvánka do poradne zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva občanov  na vyšetrenie do poradne zdravia, ktorej činnosť  je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, príp.  redukcie hmotnosti. Je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa  aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Zvyčajne sa však u nich neprejavujú žiadne zdravotné ťažkosti, teda pre návštevu praktického lekára zdanlivo nemajú dôvod. V tomto prípade vyšetrenie slúži na odhalenie skrytých rizikových faktorov civilizačných ochorení.

Poradňu zdravia môžu navštíviť aj pacienti liečiaci sa na vysoký cholesterol, ktorým pomôžu informácie z oblasti optimálneho stravovania ako aj zmeny celkového životného štýlu vzhľadom k stanovenej diagnóze. Pre vyšetrenie v poradni zdravia nepotrebuje klient odporučenie obvodného lekára ani špecialistu,  vyšetrenie je bezplatné a nie je spojené s predajom žiadnych doplnkov výživy.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Estónsku.

Ide o nasledujúci výrobok: