Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku, Nemecku a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Hepatitída je všeobecné označenie pre zápalové ochorenie pečene, spôsobujúce poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Častokrát sa v hovorovej reči tento termín zamieňa slovom “žltačka”.
Podľa vyvolávajúcej príčiny existuje niekoľko druhov hepatitíd (A, B, C, D a E, najčastejšie sú A, B, C). Najčastejším pôvodcom hepatitídy sú vírusy. Vírusy, ktoré napádajú pečeň sa nazývajú hepatotropné.
Ak vírus napáda hlavne pečeň, ide o primárne hepatotropný vírus (napr. vírusy HAV, HBV, HCV, HDV, HEV).
Ak ide o poškodenie pečene vírusom v rámci celkového ochorenia, takýto vírus sa nazýva sekundárne hepatotropný.

Hepatitída môže prebiehať v dvoch základných formách: akútne a chronicky.

  • Akútna hepatitída – pre akútny priebeh je charakteristický náhly začiatok s výraznými ťažkosťami. Choroba obvykle po dvoch mesiacoch ustupuje alebo výnimočne vedie k zlyhaniu funkcie pečene. Niektoré druhy akútnych zápalov prechádzajú do chronickosti.
  • Chronická hepatitída – táto forma hepatitídy vzniká najčastejšie prechodom z akútneho ochorenia. Predstavuje veľké riziko vzniku zdĺhavého ochorenia poškodzujúceho pečeň. Často spôsobuje nebezpečné komplikácie.


Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 7. september 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 31. augusta 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Rumunsku, Holandsku, Španielsku a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Pitný režim

Voda je hlavnou súčasťou vnútorného prostredia ľudského organizmu a jeho zdravotný stav významne ovplyvňuje množstvo a kvalita tekutín, ktoré prijíma.

Prísun tekutín do tela má byť rozložený rovnomerne počas celého dňa. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd. Dospelý človek potrebuje prijať denne minimálne 2,5 až tri litre tekutín.
Celý text »

Prevencia počas letných horúčav

Letné mesiace so sebou prinášajú nielen zábavu a relax, ale aj rôzne nástrahy. Vysoké teploty prinášajú rôzne zdravotné riziká.

Dodržiavanie pitného režimu

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť minimálne 2,5 – tri litre tekutín. Najlepšia je obyčajná čistá voda, nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, alebo alkoholu. Pitie kávy, alkoholu, piva sa do pitného režimu nezapočítava. Nápoje by sa mali prijímať v menších dávkach a hlavne pravidelne. Dôležité je prihliadať aj na ich teplotu, vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Hlavne u detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné prijímať aj vtedy, keď človek nepociťuje smäd.

Stravovanie

Odporúča sa, aby strava prijímaná v letných mesiacoch, bola „ľahšia“, čiže ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, ale musí poskytovať dostatok výživných látok.

Celý text »

Preplávajme letom bezpečne

LetakA4-web

Prílohy na stiahnutie:

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet experimentujúcich a závislých od drog na Slovensku z roka na rok stúpa, hlavne v nízkych vekových skupinách. Táto skutočnosť ohrozuje zdravie mladých ľudí, ale aj vývin a stabilitu budúcej spoločnosti. Aby sa dokázal potlačiť obchod s drogami, je potrebné znížiť počet užívateľov drog, a to nielen prevenciou, ale aj liečbou. S rastúcim počtom užívateľov drog rastie aj dopyt po nich, a s tým aj nelegálny trh.
Celý text »

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky – Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike