Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie a permanentný make-up v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 2. februára 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 26. januára 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány na Islande a vo Veľkej Británii.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. december – Svetový deň AIDS

HIV

HIV je vírus  ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný (obranný) systém človeka a znižuje tak obranyschopnosť voči ochoreniam.
Prvé príznaky infekcie HIV sa môžu a nemusia objaviť 2- 3 týždne po infekcii. Pripomínajú chrípku (celková únava, bolesti kĺbov a svalov, zvýšená teplota až horúčka). Sú to všeobecné príznaky, ktoré sa po pár týždňoch stratia. U veľa ľudí prejde toto štádium bez toho, aby sa príznaky objavili. Medzi infikovaným vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS u neliečených pacientov môže prejsť aj niekoľko rokov.


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku, Írsku, Rakúsku a v Českej republike.

Ide o nasledujúce výrobky:

20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodný deň bez fajčenia si pripomíname v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Napriek rozsiahlym informačným kampaniam zomiera podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v dôsledku fajčenia ročne  takmer šesť miliónov ľudí. Fajčenie je tiež naďalej na prvom mieste príčin smrti, ktorým je možné zabrániť. Pokiaľ však bude súčasný trend pokračovať, podľa odhadu odborníkov v roku 2030 ich už môže byť až osem miliónov a v roku 2050 dokonca 12 miliónov, ak sa doterajší trend spotreby tabakových výrobkov nezastaví.
Celý text »

Európsky týždeň boja proti drogám

„Akákoľvek závislosť je zlá, či už je drogou alkohol, morfín, alebo idealizmus.“
(Carl Gustav Jung)

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Každá drogová skupina vykazuje istú mieru psychickej závislosti a tendenciu k závislosti fyzickej.
Celý text »