29. september – Svetový deň srdca

Svetový deň srdca  (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca.

Hlavnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami prostredníctvom zdravého životného štýlu. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré každoročne umiera približne 17,5 milióna ľudí.
Celý text »

Deň srdca

densrdca

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Ide o veľmi pomaly sa rozvíjajúce neurodegeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza postupne k zániku (odumieraniu) mozgových buniek a nervových spojení (zhoršený prenos informácií medzi zachovanými nervovými bunkami). Prvýkrát bolo popísané u vtedy 51 ročnej ženy v roku 1907 nemeckým lekárom Aloysiusom Alzheimrom. Ochorenie najviac postihuje tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za pamäť, rozumové schopnosti a myslenie človeka.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 6. októbra 2014 o 9.00 hod.

 

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho zdravia. Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda zuby bez zubného kazu a zdravé ďasná a paradont. Zubný kaz, zápal ďasien a paradontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia ľudského organizmu. S prevenciou je potrebné začať u detí už od ich narodenia.
Celý text »

Hemoragická horúčka Ebola

web_ebola1web_ebola2

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Portugalsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 29. septembra 2014 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Pozor na bodavý hmyz

Každý by sa mal pred nim chrániť. Predovšetkým si treba uvedomiť, že čuch hmyzu je asi stokrát lepší, ako čuch človeka. Rozličné vône môžu hmyz dráždiť a vyprovokovať ho k agresívnemu konaniu a k napadnutiu. Preto by sme sa hlavne v letnom období, keď pobyt vonku a v prírode je neoddeliteľnou súčasťou života, mali chrániť pred jeho bodnutím.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky: