Svetový deň AIDS

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2015 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 777 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 643 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 671 vyskytlo u mužov a 106 u žien. U 81 osôb (69 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 56 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 43 v štádiu AIDS).
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Očkovanie v tehotenstve

Očkovanie je dôležitou súčasťou tehotenstva. Niektorým chorobám, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre tehotné ženy a ich novorodencov, sa dá predchádzať očkovaním. Očkovanie má význam pre udržanie zdravia v tomto období.
Celý text »

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta štátneho zamestnanca

Výberové konanie č.: VK 1/19/2015
Miesto výkonu štátnej služby: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice
Spôsob výberového konania: výberové konanie (VK)
Obsadzovaná funkcia: 6. samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 štátnozamestnanecké miesto štátneho   zamestnanca
Organizačný útvar: Oddelenie preventívnej medicínyreferát preventívneho pracovného lekárstva
Odbor štátnej služby: 2.19 – Zdravotníctvo
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

a

Výberové konanie č.: VK 2/19/2015
Miesto výkonu štátnej služby: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice
Spôsob výberového konania: výberové konanie (VK)
Obsadzovaná funkcia: 6. samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca
Organizačný útvar: Oddelenie hygieny detí a mládeže
Odbor štátnej služby: 2.19 – Zdravotníctvo
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Európsky týždeň boja proti drogám

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.
Celý text »

projekt „Chránime našich pacientov“

V súvislosti s projektom Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS „Chráňme našich pacientov. Očkujme sa proti chrípke“ má možnosť zapojiť sa do projektu ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa proti chrípke zaočkovalo minimálne 50 % pracovníkov. Prihlásiť sa môže prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk. Zapojené zdravotnícke zariadenie sa stane partnerom projektu a bude s jeho súhlasom zverejnené na uvedenej webstránke. Partneri dostanú Certifikát o ochrane pacientov očkovaním zdravotníkov, ktorý si môžu umiestniť na pracovisku, a ďalšie materiály ku kampani.

14. november – Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu je celosvetová kampaň, ktorá sa každoročne koná za účelom zjednotenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku (Diabetes mellitus) a za účelom zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám, bohužiaľ, každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 7. december 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 30. novembra 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU

Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita
je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa
na vzniku diabetu 2. typu!

DIABETES MELLITUS A POHYBOVÁ AKTIVITA


Celý text »