Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. – 24. októbra 2014

zdrave_pracoviskaEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2014 dvojročnú kampaň s názvom Zdravé pracoviská bez stresu. Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri, je kľúčovým prvkom každej kampane Zdravé pracoviská.

V rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská bez stresu sa v dňoch 20. – 24. októbra 2014 uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pozýva v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na

Deň otvorených dverí oddelenia preventívnej medicíny dňa 24. októbra 2014.

Pracovníci oddelenia preventívnej medicíny budú poskytovať konzultácie k otázkam týkajúcim sa ochrany zdravia pri práci a k psychosociálnym faktorom práce a pracovného prostredia.

Hemoragická horúčka Ebola

Svetový deň potravy – 16. 10. 2014

Tento deň sa pripomína od roku 1981. 16. októbra 1945 sa začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Každoročne sa tento deň pripomína vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Cieľom je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike globálnej potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín vo svete. Aj keď v niektorých krajinách ide najmä o boj proti hladu a v iných o rozhodovanie o nových technológiách pri produkcii potravinových surovín a produktov, spoločným menovateľom je dopad potravinových politík na zdravie. Ich nedostatok a nedostatočná kvalita na jednej strane, konzumný spôsob života a mrhanie na strane druhej majú fatálne následky na zdravie.
Celý text »

Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 3. novembra 2014 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 27. októbra 2014 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

10. október – Svetový deň duševného zdravia

Depresia

Depresia je porucha, ktorá postihuje niekedy počas života takmer každého piateho človeka. Rôzne príznaky depresie sa môžu vyskytnúť až u tretiny obyvateľstva. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Smútok určite pozná každý z nás. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku či strate niekoho dôležitého. Vtedy je psychologicky zrozumiteľný, odôvodnený, jeho intenzita a trvanie sú zvyčajne úmerné vyvolávajúcej príčine. Depresia je však na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu. Depresia je vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Dvakrát častejšie postihuje ženy, ako mužov.
Celý text »

1. október – Medzinárodný deň starších

Židovská múdrosť hovorí:

“Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel”.
„To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov“.

Karolína Světlá

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov  vyhlásilo 14. decembra 1990 1. október za Medzinárodný deň starších osôb. Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie. Je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia.


Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Holandsku a v Taliansku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Úhrada poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení  týchto poplatkov na Slovensku.

Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhrada správnych poplatkov bude na Úrade verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zabezpečovaná prostredníctvom soft pokladne (softvér inštalovaný na počítači priehradky príslušného úradu, ktorý bude obsluhovať poverený zamestnanec úradu).