Pozor na kliešte!

Kliešte sú po komároch druhým najznámejším prenášačom pôvodcov infekčných ochorení na ľudí.

Ich typický výskyt je v období od apríla do októbra, aktívne sú pri teplote od 8 do 10 stupňov.

Kliešte sa vyskytujú na celom Slovensku, nie všetky sú ale nosičom vírusu kliešťovej encefalitídy, nakazené sú predovšetkým tie, ktoré sú pozdĺž brehov rieky Váh. V dôsledku oteplenia sa rozširujú do vyšších horských oblastí. Najčastejšími miestami ich výskytu sú listnaté lesy a zmiešané lesné porasty s dostatočnou vlhkosťou. Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac ich je na okrajoch lesov, na čistinách a pozdĺž lesných chodníkov. Vyhýbať sa treba aj kríkom a hustému porastu.
Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 4. máj 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 27. apríl 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

SLOVENKA ROKA 2015

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po siedmykrát vyhlasujú anketu SLOVENKA ROKA 2015.

Tento rok je pre verejné zdravotníctvo o to cennejší, že v kategórii „Zdravotníctvo“ je nominovaná MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Európsky imunizačný týždeň 2015 (EIW)

Európsky imunizačný týždeň (EIW) v celom regióne podporuje základnú myšlienku, že očkovanie každého dieťaťa má zásadný význam pre prevenciu chorôb a chráni život. – Slogan „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“.

Cieľom EIW je zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o význame očkovania u rodičov a opatrovateľov, zdravotníkov, politikov, rozhodovacích orgánov a v médiách.

WHO v Európe vedie iniciatívu a koordinuje EIW, k širokej účasti sú pozvané všetky členské štáty v európskom regióne. Regionálni a národní partneri, vrátane OSN,  Detského fondu (UNICEF) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podporujú implementáciu EIW na národnej úrovni.

10. výročie Európskeho imunizačného týždňa sa bude oslavovať 20 – 25 apríla 2015.
Celý text »

7. apríl – Svetový deň zdravia

svetovydenzdravia2015Na 7. apríla  každoročne pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 1950, ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento deň je sprevádzaný celosvetovými podujatiami, ktoré sa sústreďujú na danú vyhlásenú tému. Heslom tohtoročného Svetového dňa zdravia sú: „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“.

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich.

Preto sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla venovať svetový deň zdravia v roku 2015 téme bezpečnosti potravín. Cieľom je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“, vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla.

Video “Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny“.

 

Prílohy na stiahnutie:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Očkovací kalendár na rok 2015 – online

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2015, ktorý nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/kalendar/.

22. marec – Svetový deň vody

WWD_enVýznam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968 v Štrasburgu:

 1. Bez vody niet života. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.
 2. Zásoby vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, chrániť a podľa možnosti zveľaďovať.
 3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a všetkým živým organizmom.
 4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia.
 5. Po vrátení použitej vody do rieky, kvalita vody nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na verejné i súkromné účely.
 6. Pre zachovanie vodných zdrojov ma zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.
 7. Vodné zdroje musia byť zachované.
 8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a informovanie verejnosti.
 10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná. Povinnosťou každého je používať vodu účelne a ekonomicky.
 11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo uskutočňovať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.
 12. Voda nepozná hranice; ako spoločný zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života.

Vyzvi srdce k pohybu 2015

VSkPCelonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorá začína 23. marca a trvá do 14. júna 2015.

Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými  jej  dôsledkami,  vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Cieľom kampane je povzbudiť  formou súťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho voľného času  každodenne  aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
Celý text »