Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Francúzsku a v Rumunsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet mužov užívajúcich drogy sa zvýšil

V roku 2015 sa na Slovensku liečilo celkovo 2 720 užívateľov drog. Oproti roku 2014 vzrástol počet liečených mužov a klesol počet liečených žien. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu a marihuany. Tieto údaje vyplývajú z najnovšej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií.

V roku 2015 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 2 720 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 237 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2006 sa ich počet zvýšil o 793 osôb).
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Českej republike, Belgicku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 5. september 2016 o 9.00 hod.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 22. august 2016 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

31. máj – Svetový deň bez tabaku

31.maj

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

11. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2016 sa uskutoční 11. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tohtoročná kampaň je zameraná na chirurgické ambulancie, chirurgické oddelenia a operačné sály. Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia o novelizácii vyhlášky MZ SR č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Všetky materiály je možné stiahnuť z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – www.ruvztn.sk.

10. máj – Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila Svetový deň Pohybom ku zdraviu v roku 2002. Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity, ktorá má veľký pozitívny význam v prevencii a liečbe chronických neinfekčných ochorení, ako sú srdcovo-cievne, onkologické, kĺbové, metabolické a iné. Fyzická aktivita by mala byť našou dennou samozrejmosťou.
Celý text »

Európsky imunizačný týždeň 2016 (EIW)

EIW2016Každý rok v apríli krajiny európskeho regiónu a sveta spájajú sily s cieľom zdôrazniť význam očkovania ako najefektívnejší spôsob prevencie infekčných chorôb.
Európsky imunizačný týždeň (EIW) bol založený v roku 2005. Každoročne pomáha zvyšovať povedomie a udržať tempo v boji proti chorobám predchádzajúcich očkovaním.
EIW je súčasťou Svetového imunizačného týždňa. Globálne heslo pre EIW 2016, ktorý prebieha  24. – 30. apríla, je: „Vyplňme medzeru v imunizácii“ / „Close the imunization gap“.

web-banner-border-750


Celý text »