22. marec – Svetový deň vody

WWD_enVýznam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968 v Štrasburgu:

 1. Bez vody niet života. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.
 2. Zásoby vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, chrániť a podľa možnosti zveľaďovať.
 3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a všetkým živým organizmom.
 4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia.
 5. Po vrátení použitej vody do rieky, kvalita vody nesmie zabrániť jej ďalšiemu použitiu na verejné i súkromné účely.
 6. Pre zachovanie vodných zdrojov ma zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.
 7. Vodné zdroje musia byť zachované.
 8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a informovanie verejnosti.
 10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná. Povinnosťou každého je používať vodu účelne a ekonomicky.
 11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by sa malo uskutočňovať v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.
 12. Voda nepozná hranice; ako spoločný zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života.

Vyzvi srdce k pohybu 2015

VSkPCelonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorá začína 23. marca a trvá do 14. júna 2015.

Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými  jej  dôsledkami,  vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Cieľom kampane je povzbudiť  formou súťaže čo  najviac ľudí, aby  zaradili do  svojho voľného času  každodenne  aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
Celý text »

16. – 22. marec 2015 Týždeň mozgu

Týždeň mozgu “Brain Awareness Week” sa uskutočňuje od roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie “Society for Neuroscience” a neziskovej organizácie “The Dana Alliance for Brain Initiatives”, ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu. Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 13. apríla 2015 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 30. marec 2015 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

Svetový deň vody

V rámci svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach dňa 23. 3. 2015 (pondelok) poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní, problémov súvisiacich s vodou a to osobne, alebo na telefónnom čísle 046/519 20 55. Z dôvodu, že RÚVZ Prievidza nemá chemické laboratóriá, nebudú vykonávané rozbory vôd.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Dánsku, Bulharsku a vo Veľkej Británii.

Ide o nasledujúce výrobky:

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Počas Svetového dňa boja proti rakovine sa pripomína potreba prevencie a boja proti tomuto vážnemu celosvetovému ochoreniu.
Cieľom je apelovať na ľudí, aby si viac všímali svoje zdravie, vyhýbali sa rizikovým faktorom (fajčenie, nadváha, alkohol, prítomnosti karcinogénnych látok pri práci), nezanedbávali preventívne prehliadky (prsníkov, krček maternice, hrubého čreva, semenníkov, prostaty).
Svetový deň boja proti rakovine sa stal udalosťou, na ktorú každý rok upozorňuje Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC), Svetová zdravotnícka organizácia a na Slovensku Liga proti rakovine (LPR).
Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2012 bolo diagnostikovaných vyše 24 tisíc nových onkologických ochorení všetkých orgánov okrem nemelanómových zhubných nádorov kože. Z toho to bolo u viac ako 12,5 tisíc mužov  a takmer 11,5 tisíc žien.
Celý text »