Očkovací kalendár na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2017)

Vyhlásenia SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS 1. december

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Lotyšsku, v Českej republike a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. december – Svetový deň AIDS

1. december patrí každoročne Svetovému dňu AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov.


Celý text »

Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 5. december 2016 o 9.00 hod.

 

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „RÚVZ Prievidza“) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z“), vykonáva aj špecializované úlohy verejného zdravotníctva. V súlade s § 11 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov okresu Prievidza a Partizánske a širokú verejnosť.

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
Miesto konania:  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín konania: 28. november 2016 o 9.00 hod.
Poplatok: 10,- eur
(Stanovený v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a platným sadzobníkom za poskytovanie odborných výkonov za úhradu v RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.)


Celý text »

46. týždeň – Európsky týždeň boja proti drogám

V roku 2015 sa na Slovensku liečilo celkovo 2 720 užívateľov drog. Oproti roku 2014 vzrástol počet liečených mužov a klesol počet liečených žien. Najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie pervitínu a marihuany.

V roku 2015 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 2 720 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 237 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2006 sa ich počet zvýšil o 793 osôb).

Tento nárast liečených užívateľov drog v minulom roku sa týka mužov (2281 užívateľov v roku 2015, 2035 užívateľov v roku 2014), počet liečených žien oproti roku 2014 mierne poklesol.
Celý text »

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a v Spojenom kráľovstve.

Ide o nasledujúce výrobky:

Celoslovenská súťaž „Najlepšia protidrogová nástenka“

Tretí novembrový týždeň každoročne patrí Európskemu týždňu boja proti drogám. V rámci protidrogových aktivít vyhlasuje Úrad verejného zdravotníctva SR druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž trvá od 8. novembra do 6. decembra 2016.

Cieľom súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykových látkam, obmedziť a zastaviť experimentovanie s návykovými látkami.

Bližšie informácie o súťaži, podmienkách a pravidlách sa nachádzajú v informačnom letáku.

14. november – Svetový deň diabetu

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestáva vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok. Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Pacienti sú preto viac ohrození komplikáciami, ako sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, mozgové príhody, vysoký krvný tlak, postihnutie obličiek a zraku. K príznakom diabetu patria nadmerný smäd, únava, časté močenie, úbytok na váhe, malátnosť, pomalé hojenie rán.
Celý text »